Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletnega mesta www.farmapro.si (oziroma spletnega portala FarmaPro, objavljenega na tem spletnem mestu) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta www.farmapro.si. Pogoji uporabe se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku dostopni vsakomur na spletnem mestu www.farmapro.si.

1. Podatki o ponudniku

S spletnim mestom www.farmapro.si upravlja podjetje Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi Kemofarmacija oz. upravljavec podatkov). 

2. Uporaba gradiva

Vsebine, objavljene na spletnem mestu www.farmapro.si, so zavarovane s pravicami intelektualne lastnine (glej točko 3). Brez pisnega dovoljenja Kemofarmacije ni dovoljeno na kakršenkoli način ali v kakršnekoli namene, v celoti ali delno, reproducirati, javno priobčevati, distribuirati, predelovati, prirejati ali kako drugače uporabljati, razen v okviru zakonsko dovoljenih izjem in omejitev avtorske pravice, vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.farmapro.si. Uporabniki lahko prosto reproducirajo vsebine na spletnem portalu www.farmapro.si, če to storijo za privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nimajo namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Na delu spletnega portala FarmaPro, objavljenega na spletnem mestu www.farmapro.si, ki je namenjeno izobraževanju strokovne javnosti, bo uredništvo spletnega portala FarmaPro vedno jasno navedlo, kdo je avtor objavljenega strokovnega izobraževanja in kdo je omogočil posamezno strokovno izobraževanje.

3. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine, zlasti pa avtorske in avtorski sorodne pravice, vključno s sui generis pravico izdelovalca podatkovnih baz, na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu www.farmapro.si, so izključna last Kemofarmacije, razen če ni drugače določeno ali na kakršenkoli drug način označeno, da gre za pravice tretjih oseb. Za omenjene pravice intelektualne lastnine se uporabljajo pravila slovenskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP), Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) ter mednarodna pravila in pogodbe s področja varstva intelektualne lastnine.

Kemofarmacija ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih na vsebini strokovnega izobraževanja, ki ga za objavo na spletnem portalu FarmaPro v rubriki »izobraževanje« izdelajo avtorji tega izobraževanja.

Avtor strokovnega izobraževanja je odgovoren, da posredovana vsebina strokovnega izobraževanja ne posega v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

V primeru, da na spletnem mestu www.farmapro.si, identificirate kakršnokoli vsebino, ki posega v Vaše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine tretjih, vljudno prosimo, da o tem obvestite uredništvo spletnega portala FarmaPro preko e-poštnega naslova info@farmapro.si.

S pravicami intelektualne lastnine, katerih imetnik je Kemofarmacija, je varovana tudi celostna grafična podoba spletnega portala FarmaPro, objavljenega na spletnem mestu www.farmapro.si.

Ime in logotip »FarmaPro«, kot je objavljen na spletnem mestu www.farmapro.si, je zavarovana znamka, katere imetnik je Kemofarmacija. Kakršnakoli uporaba imena ali logotipa FarmaPro brez izrecnega pisnega dovoljenja Kemofarmacije je prepovedana in lahko predstavlja kršitev avtorske pravice v skladu z določbami ZASP in pravic, ki izvirajo iz registrirane znamke v skladu z določbami ZIL-1.

Za vse dodatne informacije v zvezi z uporabo vsebin na spletnem mestu www.farmapro.si se obrnite na uredništvo spletnega portala FarmaPro preko e-poštnega naslova info@farmapro.si.

Vse informacije glede zdravil, objavljene na spletnem mestu www.farmapro.si, so pripravljene v skladu z relevantno slovensko zakonodajo na tem področju in so zato primarno namenjene uporabnikom na teritoriju Republike Slovenije. Za uporabo teh infomracij v drugih državah Kemofarmacija ne prevzema nikakršne odgovornosti.

4. Dostopnost do spletnega portala in zahteve strojne in programske opreme

Kemofarmacija si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta www.farmapro.si zaradi potreb po vzdrževanju in odpravljanju morebitnih napak, izvajanju nadgradenj opreme ali zaradi okoliščin višje sile. Kemofarmacija ne odgovarja za nikakršno škodo, materialno ali nematerialno, ki bi uporabnikom nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta www.farmapro.si.  

Za pregledovanje in delo z vsebinami na spletnem mestu www.farmapro.si uporabnik potrebuje:

 • računalnik z internetno povezavo,
 • brskalnik novejše verzije,
 • Adobe Flash Player za predvajanje video ali avdio vsebin,
 • drugo programsko opremo, kot je Microsoft PowerPoint, Microsoft Word ali Adobe Acrobat Reader.

5. Registracija

Za dostop do zaprtih strani spletnega portala FarmaPro se je potrebno registrirati. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji navedel točne, popolne in resnične podatke. Registracijo lahko izvede le zase osebno in ne za drugo osebo, razen če to opravi z izrecnim pooblastilom te druge osebe.

Dostop do informacij o zdravilih, ki se izdajajo na recept, je zakonsko določen in dovoljen le strokovni zdravstveni javnosti. Uporabnik z izpolnitvijo prijavnega obrazca potrjuje, da je bodisi zdravnik, zobozdravnik, magister farmacije, inženir farmacije, farmacevtski tehnik ali študent farmacevtske oziroma medicinske fakultete. Farmacevtski tehniki in študenti farmacevtske oziroma medicinske fakultete v skladu z zakonodajo nimajo dostopa do informacij o zdravilih na recept.

Na podlagi pravilno izpolnjenega prijavnega obrazca bo uporabnik na navedeni e-poštni naslov prejel uporabniško ime in geslo, ki jo potrebuje za dostop do zaprtih strani spletnega portala FarmaPro.

6. FarmaPro ekspert

Uredništvo FarmaPro vsako leto v začetku februarja razglasi nove FarmaPro eksperte za preteklo koledarsko leto.

Pogoji in razglasitev FarmaPro ekspertov

Med FarmaPro eksperte se uvrstijo vsi registrirani uporabniki portala FarmaPro, ki imajo uspešno opravljenih vsaj 90 % vseh aktivnih izobraževanj v določenem koledarskem letu.

Razglasitev FarmaPro ekspertov ni javna. FarmaPro eksperte o pridobitvi naziva individualno obvestimo in nagradimo z nazivom.

7. Varstvo osebnih podatkov

Spoštovanje zasebnosti uporabnikov spletnega portala FarmaPro predstavlja za uredništvo temeljno skrb. Osebni podatki uporabnikov, pridobljeni preko uporabe spletnega mesta www.farmapro.si, razen delovanja določenih piškotkov, bodo v celoti obdelani (pridobljeni, urejani, shranjeni, ipd.) s strani Kemofarmacije.

V nekaterih primerih se osebni podatki uporabnikov posredujejo uporabnikom oz. pogodbenim obdelovalcem. Podatki se posredujejo organizacijam, ki imajo za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov podlago v veljavni zakonodaji, osebni privolitvi uporabnika ali ustreznem pogodbenem razmerju. Z vsemi pogodbenimi obdelovalci ima upravljavec sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, v katerih je podrobneje opredeljeno za katere namene se lahko osebni podatki obdelujejo in na kakšen način so pogodbeni obdelovalci dolžni zagotavljati ustrezno zavarovanje osebnih podatkov.

Kemofarmacija bo obdelovala samo podatke uporabnika, zbrane ob prvi prijavi uporabnika na zaprte strani spletnega portala FarmaPro in sicer: ime in priimek, izobrazba, naslov, pošta, kraj, e-pošta, lekarna/organizacija in naziv delovnega mesta.

Podatke, zbrane ob prvi prijavi uporabnika, bo uredništvo spletnega portala FarmaPro uporabljalo izključno za usmerjanje uredniške politike oziroma vsebine strani z namenom izboljšati uporabniško izkušnjo, obveščanje uporabnikov o novostih na spletnem mestu www.farmapro.si in tiskanje ter arhiviranje potrdil o opravljenih preverjanjih znanj.

Vsi osebni podatki uporabnika so varno shranjeni v podatkovnih centrih upravljavca v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje zaposlene delavce upravljavca. Uporabniku so dosegljivi ob vpisu pravilnega uporabniškega imena in gesla, zato predlagamo, da te podatke uporabnik varno shrani. Podatki se na strežniku upravljavca hranijo za čas delovanja spletnega mesta in do poteka zastaralnih rokov.

Kemofarmacija uporabnikom spletnega mesta zagotavlja uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejema zahteve. Rok za uresničevanje pravic si upravljavec pridrži podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor upravljavec namerava podaljšati rok bo uporabnik o tem obveščen najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko upravljavec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si upravljavec pridržuje pravico, da zaračuna razumno pristojbino oz. zavrne ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s podatki pridobljenimi iz prejetih povpraševanj

Na spletnem portalu FarmaPro (Kemofarmacija d.d.), sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zato potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašim oddanim povpraševanjem uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve ki se nanašajo na registracijo ter obveščanje o vseh novostih na portalu FarmaPro:

Z registracijo v spletni portal FarmaPro se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to:
 • ime in priimek,
 • izobrazba,
 • naslov, pošta, kraj
 • e-pošta
 • lekarna/organizacija
 • naziv delovnega mesta ter
 • e-naslov ter IP naslov naprave, s katere oddaja povpraševanje.

Ob registraciji se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] Privolitev spletnih pogojev uporabe spletnega portala FarmaPro

[2] Privolitev za prejemanje obveščanja o novostih na spletnem portalu FarmaPro

• statistična obdelava analitičnih podatkov pridobljenih iz piškotkov,
• usmerjanje uredniške politike oziroma vsebine strani z namenom izboljšati uporabniško izkušnjo,
• obveščanje uporabnikov o novostih na spletnem mestu www.farmapro.si,
• tiskanje in arhiviranje potrdil o opravljenih preverjanjih znanj.
• obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@farmapro.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.
Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da portal FarmaPro brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da portal FarmaPro brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da portal FarmaPro omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko portal FarmaPro njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval na portalu FarmaPro, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke upravljalec portala FarmaPro posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic:

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Zahtevo za uveljavitev zgoraj omenjenih pravic lahko uporabnik posreduje s pisno izjavo naslovljeno na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslov: Kemofarmacija d.d.., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, ali preko e-pošte na info@farmapro.si.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Določila o piškotkih

Spletni portal FarmaPro za svoje normalno delovanje potrebuje namestitev t.i. piškotkov (cookies) na uporabnikov računalnik. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani. Spletni portal FarmaPro uporablja mehanizem piškotkov (cookies) samo in izključno za hranjenje začasnih podatkov (t.i.začasni ali sejni piškotki)
- in predvsem brez osebnih podatkov uporabnika, ki so hranjeni izključno na varovanem strežniku Kemofarmacije. Uporabniki strani www.farmapro.si dovoljujejo Kemofarmaciji avtomatsko namestitev piškotkov (cookies) in zbiranje ter uporabo podatkov, ki jih bo Kemofarmacija uporabljala samo v interne namene. Osebni podatki uporabnika so med prenašanjem preko interneta varovani z najsodobnejšimi tehnologijami.

Spletni portal FarmaPro za predvajanje video vsebin uporablja vtičnik Vimeo, ki v skladu s pravili poslovanja spletnega portala Vimeo, dostopnih na spletni strani http://vimeo.com/cookie_policy, na uporabnikovem računalniku odloži piškotke za delovanje vtičnika. Podrobnejše informacije o piškotkih, ki jih uporablja Vimeo, si lahko preberete na spletni strani http://vimeo.com/cookie_policy. Ogled videa brez soglasja uporabnika glede piškotkov ni mogoč.


Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna stran:

IME PIŠKOTKA, NAMEN in ČAS HRAMBE:
- PHPSESSID - Sistemski piškotek, nujen za pravilno delovanje spletne strani - do zaprtja brskalnika
Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kako odstraniti piškotke?

Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve odstranite v nastavitvah vašega brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika. Podrobna navodila:
 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari

Hiperpovezave

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od tega spletnega mesta. Lastnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih mestih. Do takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

 

8. Izključitev odgovornosti

Kemofarmacija se kot lastnica in upraviteljica spletnega portala FarmaPro zavezuje, da bo poskrbela, da si bo uredništvo spletnega portala FarmaPro s potrebno skrbnostjo in odgovornostjo prizadevalo storiti vse, da bodo vsebine, objavljene na spletnem portalu, strokovne, pravilne, točne, aktualne in nezavajajoče ter v skladu s smernicami zdravljenja. Avtor strokovnega izobraževanja je odgovoren, da je posredovana vsebina strokovnega izobraževanja, objavljena na spletnem portalu FarmaPro, pripravljena v skladu s pravili stroke, kateri avtor pripada.

Kemofarmacija, razen obveznosti prizadevanja, kot je opisana v prejšnjem odstavku, ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za strokovnost, točnost in celovitost strokovnega izobraževanja, ki ga za objavo na spletnem portalu FarmaPro pripravijo avtorji tega izobraževanja. Ravnanje uporabnika v skladu z vsebino strokovnih izobraževanj je na lastno odgovornost. Niti Kemofarmacija niti uredništvo spletnega portala FarmaPro niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.farmapro.si, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, materialno ali nematerialno, ki bi izhajala zlasti iz naslednjih razlogov:
- dostopa do spletnih strani nestrokovnjakov,
- uporabe spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo,
- napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletne strani.

Informacije na spletnem portalu FarmaPro so predvidene za splošno izobraževanje na področju farmacije in medicine in niso namenjene kot nadomestilo za neodvisno strokovno presojo. Stališča in mnenja na tem portalu so mnenja avtorjev strokovnih izobraževanj in ne izražajo nujno stališča uredništva spletnega portala FarmaPro. Uporabniki, kot strokovnjaki na svojem področju, morajo sami strokovno oceniti predavanje ali članek, objavljen na spletnem mestu www.farmapro.si, in se po potrebi posvetovati z ostalimi kredibilnimi strokovnimi viri. Celovite informacije o zdravilih najdete na centralni bazi zdravil www.cbz.si.

9. Reševanje sporov

Za vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta www.farmapro.si, se, prosim, obrnite na uredništvo spletnega portala FarmaPro preko e-poštnega naslova info@farmapro.si.

10. Kodeks ravnanja

Vsi uporabniki spletnega portala FarmaPro se morajo pred registracijo, kot je opisana v 5. točki teh Pogojev uporabe, strinjati, da bodo ravnali v skladu z naslednjim kodeksom ravnanja:
- registrira se lahko le en uporabniški račun;
- reševanje preizkusa znanja ob zaključku strokovnega izobraževanja mora biti samostojno delo uporabnika, razen kadar gre za naloge, ki izrecno dovoljujejo ali zahtevajo skupinsko sodelovanje;
- rešenih nalog oziroma rešitev preizkusov znanja v nobenem primeru ni dovoljeno posredovati tretjim osebam;
- prepovedano je opravljanje kakršnekoli dejavnosti, ki bi na nepošten način izboljšala rezultate testov uporabnika oziroma na nepošten način vplivala na rezultate drugih.

Morebitne spore, ki bi izhajali iz uporabe spletnega portala FarmaPro, bosta uporabnik spletnega portala FarmaPro in Kemofarmacija reševali sporazumno. V kolikor sporazuma ne bi bilo mogoče doseči, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

11. Drugi pogoji

Uredništvo spletnega portala FarmaPro si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, pod katerimi se omogoča uporaba spletnega mesta www.farmapro.si. O vseh spremembah bo uporabnik, ki se je registriral preko prijavnega obrazca, pravočasno obveščen preko elektronske pošte, ki jo je navedel v prijavnem obrazcu. Neregistriranih uporabnikov uredništvo ne bo posebej obveščalo o spremembi ali posodobitvi pogojev uporabe. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev osvežen. Uporabnik se s tem, ko uporablja spletno mesto www.farmapro.si, strinja s celotnimi Pogoji uporabe. Posamezne določbe v Pogojih uporabe se nanašajo samo na registrirane uporabnike spletnega portala FarmaPro.

Uporabnik lahko prosi za pomoč in podporo uredništvo spletnega portala FarmaPro s sporočilom na e-poštni naslov info@farmapro.si.

Maj 2018